Середа, 19.02.2020, 11:12 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]


  Лещинська-Вьонцек Магдалена
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 17. - С. 22-27

  Лещинська-Вьонцек Магдалена
  Адвокат.
  Адвокатське бюро «Лещинська-Вьонцек Магдалена» (м. Київ, Україна).

  Реституція як засіб захисту цивільних прав та інтересів

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-17-22-27

  [ заватажити pdf (339.01 Kb) ]

  С. 22-27

  Анотація
  У статті розглянуто окремі проблемні питання правової природи реституції як цивільно-правової категорії. Акцентовано увагу на тому, що не дивлячись на багаторічну дискусію щодо з’ясування суті реституції, науковці й до сьогодні не досягли згоди з приводу того, чим є реституція: відповідальністю за скоєння цивільного правопорушення, санкцією чи є специфічним засобом захисту цивільних прав та інтересів. Доведено, що реституція не є відповідальністю та санкцією за скоєння цивільного правопорушення, а отже її необхідно відносити до засобів захисту цивільних прав та інтересів.

  Ключові слова: реституція, цивільне правопорушення, цивільно-правова відповідальність, недійсний правочин, засоби захисту цивільних прав, restitution, civil offense, civil activity, invalid legal act, means of protection of civil rights

  Список використаної літератури

  1. Хвостов В.М. Система римского права. Семейное право. Наследственное право (конспект лекций). М.: типография Вильде, 1909. 145 с.; Khvostov V.M. Systema rymskoho prava. Semeinoe pravo. Nasledstvennoe pravo (konspekt lektsyi). M.: typohrafyia Vylde, 1909. 145 s.
  2. Вострикова Л.Г. Валютное право: учебное пособие для вузов. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. 360 с.; Vostrykova L.H. Valiutnoe pravo: uchebnoe posobye dlia vuzov. M.: ZAO «Iustytsynform», 2006. 360 s.
  3. Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. 494 с.; Yoffe O.S. Sovetskoe hrazhdanskoe pravo. M., 1967. 494 s.
  4. Советское гражданское право / отв. ред. В.А. Рясенцев. М., 1988. 560 с.; Sovetskoe hrazhdanskoe pravo / оtv. red. V.A. Riasentsev. M., 1988.560 s.
  5. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., ЛГУ. 171 с.; Rabynovych N.V. Nedeistvytelnost sdelok y ee posledstvyia. L., LHU. 171 s.
  6.Теория государства и права: Учебник / под ред. А.Д. Денисова. М., «Юридическая литература», 1980. 432 с.; Teoryia hosudarstva y prava: Uchebnyk / Pod red. A.D. Denysova. M., «Iurydycheskaia lyteratura», 1980. 432 s.
  7.Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (Очерк теории). М.: Городец, 2001. 202 с.; Bratus S.N. Yurydycheskaia otvetstvennost y zakonnost (Ocherk teoryy). M.: Horodets, 2001. 202 s.
  8.Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок: дис. канд.юрид. наук: Москва, 2006. 205 с.; Matveev Y.V. Pravovaia pryroda nedeistvytelnыkh sdelok: dys. kand.iuryd. nauk: Moskva, 2006. 205 s.
  9. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 05.08.2019); Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (data zvernennia: 05.08.2019).
  10. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. М.: Статут, 2010. 893 с.; Sklovskyi K.Y. Sobstvennost v hrazhdanskom prave. 5-e yzd., pererab. M.: Statut, 2010. 893 s.
  11. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть (отв. ред. Е.А. Суханов). М.: «Волтерс Клувер», 2008. 720 с.; Hrazhdanskoe pravo. V 4 t. T. 1: Obshchaia chast (otv. red. E.A. Sukhanov). M.: «Volters Kluver», 2008. 720 s.
  12. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве (теория и практика оспаривания). 3-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2008. 489 с.; Hutnykov O.V. Nedeistvytelnыe sdelky v hrazhdanskom prave (teoryia y praktyka osparyvanyia). 3-e yzd., yspr. y dop. M.: Statut, 2008. 489 s.
  13. Рішення Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області від 28 березня 2019 р. у справі № 212/7885/18 (дата звернення: 05.08.2019). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80793338.; Rishennia Zhovtnevoho raionnoho sudu m. Kryvyi Rih Dnipropetrovskoi oblasti vid 28 bereznia 2019 r. u spravi № 212/7885/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80793338 (data zvernennia: 05.08.2019).
  14. Рішення Мар’їнського районного суду Донецької області від 22 травня 2019 р. у справі № 237/3084/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82833772 (дата звернення: 05.08.2019).; Rishennia Marinskoho raionnoho sudu Donetskoi oblasti vid 22 travnia 2019 r. u spravi № 237/3084/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82833772 (data zvernennia: 05.08.2019).
  15. Солом’ян В.Р. Поняття та види реституції. Наукові записки НаУКМА. Том 103. Юридичні науки. С. 91-95.; Solomian V.R. Poniattia ta vydy restytutsii. Naukovi zapysky NaUKMA. Tom 103. Yurydychni nauky. S. 91-95.
  16. The Restatement (third) of Restitution and Unjust Enrichment: some introductory suggestions by Michael Traynor. URL: https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol68/iss3/5/.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Лещинська-Вьонцек М. Реституція як засіб захисту цивільних прав та інтересів / М. Лещинська-Вьонцек // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 17. – С. 22-27.

  Harvard Referencing Style
  Leszchzynska-Wyacek M. 2019. Restitution as a protection of civil rights and interests [Restytutsiia yak zasib zakhystu tsyvilnykh prav ta interesiv]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 17, s. 22-27.

  Категорія: Випуск 17 | Додав: Marina (09.02.2020)
  Переглядів: 7 | Теги: means of protection of civil rights, Restitution, цивільне правопорушення, civil activity, цивільно-правова відповідальність, недійсний правочин, реституція, civil offense, засоби захисту цивільних прав, invalid legal act | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz