Неділя, 05.04.2020, 10:50 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]
  Випуск 18 [15]


  Бондар Сергій Володимирович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 18. - С. 8-16

  Бондар Сергій Володимирович
  науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності.
  Національної академії внутрішніх справ.

  Криміналістична характеристика кредитно-банківської діяльності та класифікація злочинів у сфері банківського кредитування

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-18-8-16

  [ заватажити pdf (360.32 Kb) ]

  С. 8-16

  Анотація
  У статті виділено комплекс криміналістично значущих особливостей функціонування сучасної банківської системи та визначено специфіку її криміногенних проявів, зокрема у кредитно-фінансовій сфері. З’ясовано, що з криміналістичних позицій предметом злочинного посягання при вчиненні злочинів у сфері банківського кредитування є суспільні відносини у сфері надання кредитно-фінансових ресурсів, а саме: встановлений законом порядок надання кредитно-фінансової допомоги суб’єктам господарської діяльності, інтереси кредиторів – банків. Автором розглядаються складові предмету злочинного посягання, пов’язаного із незаконним одержанням субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків; аналізується зміст вищевказаних понять, загальні вимоги щодо їх одержання та використання. Проведено класифікацію злочинів у сфері банківського кредитування.

  Ключові слова: банк, кредит, кредитування, злочини у сфері банківського кредитування, криміналістична характеристика, розслідування злочинів, bank, credit, lending, crimes in the sphere of bank lending, forensic characteristics, investigation of crimes

  Список використаної літератури

  1.Сухачов О. О. Банківське кредитування як об’єкт посягань злочинних угрупувань. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2008. № 19. С. 66–76.
  2.Великий тлумачний словник української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь: Перун, 2009. 1440 с.; Velykyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy / uklad. i holov. red. V. T. Busel. Kyiv, Irpin: Perun, 2009. 1440 s.
  3.Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: постанова Правління Національного банку України вiд 30 черв. 2016 р. № 351. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16.
  4.Пивоваров В. В. Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна характеристика та попередження: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2003. 227 с.
  5.Ісмаілов В. Б. Банківське кредитування суб’єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України: автореф. дис.. канд. економ. наук: 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Київ, 2006. 18 с.
  6.Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правові аспекти регулювання банківського кредитування: посібник. Київ: «Правова єдність», 2008. 220 с.
  7.Рябко Л. Г. Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право». Харків, 2002. 20 с.
  8.Коваленко Д. І., Венгер В. В. Фінанси, гроші та кредит: теорія і практика: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 578 с.
  9.Порядок обліку власної валюти банків і роз’яснення по деяких рахунках Національного банку України від 23 трав. 1995 р. № 17003/409. Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_409500-95;
  10.Цивільний кодекс України: Закон від 16 січня 2003 р. № 435-ІV. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15.
  11.Про банки і банківську діяльність: Закон вiд 7 груд. 2000 р. № 2121-III. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
  12.Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств: навч. посіб. 4-ге вид., перероб. і доп. Київ: Знання-Прес, 2014. 424 с.
  13.Абрамов В. Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 1998. 163 c.
  14.Чернявський С. С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження): навч. посіб. / за заг.ред. О. М. Джужи. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 264 с.
  15.Стрельбицька Л. М., Стрельбицький М. П. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності: монографія. Київ: Кондор, 2004. 600 с.
  16.Кримінальний кодекс України: Закон від 5 квіт. 2001 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Бондар С. В. Криміналістична характеристика кредитно-банківської діяльності та класифікація злочинів у сфері банківського кредитування / С. В. Бондар // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 18. – С. 8-16.

  Harvard Referencing Style
  Bondar, S. 2019. Criminal characteristics of credit and banking activities and classification of crimes in the field of bank lending [Kryminalistychna kharakterystyka kredytno-bankivskoi diialnosti ta klasyfikatsiia zlochyniv u sferi bankivskoho kredytuvannia]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 18, s. 8-16.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (29.02.2020)
  Переглядів: 29 | Теги: forensic characteristics, crimes in the sphere of bank lendin, банк, злочини у сфері банківського кредит, bank, кредит, кредитування, розслідування злочинів, investigation of crimes, криміналістична характеристика, credit, Lending | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz