Неділя, 05.04.2020, 11:11 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]
  Випуск 18 [15]


  Лісовий Олександр Олександрович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 18. - С. 97-105

  Лісовий Олександр Олександрович
  аспірант кафедри права та публічного адміністрування.
  Маріупольський державний університет.

  Поняття та сутність судового контролю при проведенні НСРД, пов’язаних із використанням технічних засобів

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-18-97-105

  [ заватажити pdf (373.93 Kb) ]

  С. 97-105

  Анотація
  У статті розглянуто сутність судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із використанням технічних засобів. Крізь призму таких важливих функцій суду як розгляд скарг на рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб та органів досудового розслідування, надання дозволів на процесуальних дій, пов’язаних із обґрунтованим обмеженням прав громадян, виділено ключові ознаки категорії «судовий контроль». Серед пов’язаної сукупності кримінально-процесуальних дефініцій надано авторське визначення судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із використанням технічних засобів.

  Ключові слова: кримінальне провадження, негласні слідчі (розшукові) дії, слідчий суддя, суд, судовий контроль, технічні засоби, criminal proceedings, unspoken investigators (investigative actions), investigating judge, court, judicial control, technical means.

  Список використаної літератури

  1. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні : дис. д-ра юрид. наук : 12.00.07 / НЮА України ім. Я. Мудрого. Харків, 2003. 413 с.
  2. Багрій М. В. Судовий контроль за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій: окремі аспекти // Науковий вісник Ужгородського націон. ун-ту; серія Право. Вип. 35. Ч. 1. Т. 3. Ужгород, 2015. С. 86-89.
  3. Пєший Д.А. Забезпечення законності у досудовому кримінальному провадженні: [моногр.]. К.: Видавн. центр «Кафедра», 2015. 149 с.
  4. Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні: [моногр.] / кол. авт.; за ред. В.І. Борисова, В.С. Зеленецького. Х.: Право, 2010. 400 с.
  5. Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства. Харків: Основа, 2000. 108 с.
  6. Гузела М. Контроль за законністю дій і рішень органів досудового розслідування як самостійна функція суду. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2004. Вип.39. С.443-449.
  7. Гловюк І.В. Судова діяльність у досудовому провадженні: автореф. дис. канд. юрид. наук ; спец. 12.00.09. Одеса, 2008. 20 с.
  8. Кримінальний процес: підручник / [Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.]; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Х.: Право, 2013. 824 с.
  9. Полюхович О. І. Співвідношення функції правосуддя та судового контролю при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій: питання теорії та практики / О. І. Полюхович // Публічне право. 2016. № 2. С. 166-173.
  10. Химичева О. В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства : дис. д-ра юрид. наук; спец 12.00.09. О.В. Химичева. М., 2004. 402 с.
  11. Кондратьєв О.В. Організаційно-правові проблеми судового контролю: дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.10. Харків, 2005. 191 с.
  12. Шавкун М.Г. Процесуальний контроль органів державної влади на досудових стадіях кримінального процесу: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. К., 2010. 20 с.
  13. Кисленко Д.П. Судовий контроль під час розслідування злочинів: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. К., 2012. 16 с.
  14. Макаров М. А. Судовий контроль у кримінальному процесі: теоретичні та правові основи : дис . д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 / М. А. Макаров; НАВС України. Київ, 2018. 495 с.
  15. Удалова Л.Д. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування : монографія // Л.Д. Удалова, В.Я. Корсун. К: Видавничий дім «Скіф». 2012. 168 с.
  16. Вовк В. В. Кримінально-процесуальна діяльність органів безпеки : дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Вовк; НАВС України. К., 2011. 183 c.
  17. Тракало Р.І. Судовий контроль за дотриманням права на повагу до приватного життя: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 ; Акад. адвокатури України / Роман Ігорович Тракало. К., 2014. 20 с.
  18. Шило О. Г. Завдання й функції суду в кримінальному судочинстві України. Проблеми законності. Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. Вип.94. С.148-157.
  19. Грошевий Ю.М. Органи судової влади в Україні / Ю.М. Грошевий, І.Є. Марочкін. К.: Ін Юре, 1997. 20 с.
  20. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. : монографія. Одеса : Юрид. літ., 2015. 712 с.
  21. Косов В.В. Суб’єкти судового-контрольного провадження на досудових стадіях кримінального процесу: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2012. 20 с.
  22. Шило О.Г. Теоретичні основи та практика реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України : дис. д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2011. 479 с.
  23. Полюхович О.І. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. І. Полюхович ; кер. роботи О. Г. Шило ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 231 с.
  24. Рішення Конституційного Суду України від 30.06.2009 № 16-рп/2009. Справа № 1-17/2009. URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/16-rp/2009.doc (дата звернення: 11.11.2019).


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Лісовий О. О. Поняття та сутність судового контролю при проведенні НСРД, пов’язаних із використанням технічних засобів / О. О. Лісовий // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 18. – С. 97-105.

  Harvard Referencing Style
  Lisovyi, O. 2019. The concept and essence of judicial control when carrying out the investigative (search) actions related to the use of technical means [Poniattia ta sutnist sudovoho kontroliu pry provedenni NSRD, poviazanykh iz vykorystanniam tekhnichnykh zasobiv]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 18, s. 97-105.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (26.02.2020)
  Переглядів: 24 | Теги: негласні слідчі (розшукові) дії, technical means, court, unspoken investigators (investigati, суд, criminal proceedings, investigating judge, judicial control, слідчий суддя, технічні засоби, судовий контроль, кримінальне провадження | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz