Неділя, 05.04.2020, 11:50 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]
  Випуск 18 [15]


  Мітько Надія Валеріївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 18. - С. 30-40

  Мітько Надія Валеріївна
  аспірантка Маріупольського державного університету, фахівець відділу забезпечення діяльності.
  Донецький науково-дослідний експертно- криміналістичний центр МВС України.

  Поняття інформаційно-пошукових систем експертної служби мвс україни у боротьбі зі злочинністю

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-18-30-40

  [ заватажити pdf (385.47 Kb) ]

  С. 30-40

  Анотація
  Однозначність та повнота правового регулювання створення і використання «інформаційно-пошукових систем» Експертної служби МВС України у боротьбі зі злочинністю залежить від однозначності визначення цього поняття та подальшого його тлумачення. В статті проаналізовано доктринальні підходи до визначення поняття «інформаційно-пошукові системи».

  Ключові слова: інформація, інформаційна система, інформаційно-пошукова система (ІПС), автоматизована інформаційно-пошукова система (АІПС), криміналістичні обліки, information, information system, information retrieval system (IMS), automated information retrieval system (AIPS), forensic records

  Список використаної літератури

  1.Ковалів М.В. Інформаційно-аналітична робота в ОВС. Проблеми інформаційного забезпечення діяльності практичних підрозділів ОВС та впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. Львів, 2004. С. 126-134.
  2.Про інформацію: Закон Україні від 02.10.1992 p. № 2657-ХІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12(дата звернення 14.01.2020).
  3.Васильєв І. О. Сучасні проблеми інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 3.С. 31-35.
  4.Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. № 1024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF (дата звернення 14.01.2020)
  5.Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 № 1343. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15 (дата звернення 14.01.2020).
  6.Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС: Наказ Міністерства внутрішніх справ від 10.09.2009 № 390. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09 (дата звернення 14.01.2020).
  7.Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ від 12.10.2009 №436 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-09 (дата звернення 14.01.2020).
  8.Бірюков В. В. та ін.. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень [текст] підручн. / за заг. ред. Бірюкова В. В. [В. В. Бірюков, В. Г. Хахановський, В. С. Бондар, С. В. Шалімов. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 288 с.
  9.Полевой Н. С. Криминалистическая кібернетика. 2-е изд. Москва: МГУ, 1989. 328 с.
  10.Правовая информатика и кибернетика: учебник / под ред. Н. С. Полевого. Москва: Юрид. лит., 1993. 528 с.
  11.Шахтарина Н.И. Об актуальности методологических проблем автоматизации судебной экспертизы. Использование математических методов ЭВМ в экспертной практике. Москва: Изд. ВНИИСЭ, 1989. С. 58−62.
  12.Эксархопуло А.А. Криминалистическая техника: учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 349 с.
  13.Бирюков В. В., Горбанев И. Н. Компьютерные технологии в судебной экспертизе: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві» (14 - 15 бер. 2003 р.) Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. С. 45 - 48.
  14.Основы автоматизации процессов управления: учеб. пособ. / [под ред. Г.Г. Зуйко ва, Б.А. Красюка]. Москва: Академия МВД СССР, 1977. 153 с.
  15.Дубровин С. В. Методологические аспекти криминалистической диагностики: монографія. Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2002. 71 с.
  16.Эджубов Л.Г. Основные направления использования компьютерных технологий. Автоматизация правоохранительных систем: матер. межд. конф. Москва, 1993. С. 28−30.
  17.Шелухин Н.Л. О целесообразности введения в юридических вузах специализации по криминологии и профилактике преступлений / Н. Л. Шелухин, А. Н. Шелухин. DOI 10.17150/2500-4255.2019.13(5).707-717. Всероссийский криминологический журнал 2019. Т. 13, № 5. C. 707–717.
  18.Викарук А.Я. Основные направления применения математических методов и ЭВМ в некоторых родах судебной экспертизы. Проблемы автоматизации создания информационно-поисковых систем и применение математических методов в судебной экспертизе. Москва: Изд. ВНИИСЭ, 1987. С. 31−38.
  19.Аубакиров А.Ф. Основные принципы организации автоматизированного производства експертиз. Использование математических методов ЭВМ в экспертной практике. Москва: Изд. ВНИИСЭ, 1989. С. 62 – 66.
  20.Кондратьев В.В. Возможности автоматизации решения задач по взрывотехнической экспертизе: Труды международной конференции «Информатизация правоохранительных систем». Москва, 1993. С. 114.
  21.Бычкова С.Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе: учеб. пособ. Алма-Ата, 1994. 340 с.
  22.Проблемы автоматизации экспертных исследований / [Жариков Ю. Ф., Орлов Ю. Ю., Струк И. А., Харабуга Ю. С.] // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: матер. міжн. наук.-практ. конф. / Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса. Харків: Право, 2002. Вип. 2. 656 с.
  23.Бірюков В.В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів: Монографія / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка,2009. 664 с.
  24.В. Д. Берназ И ДР.. Криміналістка: підручник / [В. Д. Берназ В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. над. ун-т внутр. справ. Харків; ХНУВС,2011. 666 с.
  25.Будзієвський М.Ю. Криміналістика (курс лекцій): навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 397 с.;
  26.Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель, В.М. Шевчук, Б.В. Щур [та ін.]: за ред. В.Ю. Шепітька. 5-те вид. перероб. та допов. Київ: Ін Юре, 2016. 640 с.
  27.Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльності. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Харків, 2010. Вип. 19. С. 194–203.
  28.Ищенко Е.П. Понятое и структура информационного обеспечения следственной деятельноста. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені. Е.О Дідоренка. Спец.випуск. 2008. № 5. Ч.1. С. 3-12.
  29.Бухонський С.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення початкового етапу досудового розслідування: дис. канд. юрид. наук : 12.00.09; Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2017. 270 с.
  30.Пілюков Ю.О. використання інформаційних систем в експертних підрозділах МВС України: дис. канд. юрид. наук : 12.00.09; Київ, 2005. 22 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Мітько Н. В. Поняття інформаційно-пошукових систем експертної служби мвс україни у боротьбі зі злочинністю / Н. В. Мітько // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 18. – С. 30-40.

  Harvard Referencing Style
  Mitko, N. 2019. Concepts of information and search systems of the expert service of the ministry of the ukraine in the fight against crime [Poniattia informatsiino-poshukovykh system ekspertnoi sluzhby mvs ukrainy u borotbi zi zlochynnistiu] . Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 18, s. 30-40.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (28.02.2020)
  Переглядів: 26 | Теги: криміналістичні обліки, information, automated information retrieval sys, автоматизована інформаційно-пошуков, інформаційно-пошукова система (ІПС), information system, інформаційна система, forensic records, інформація, information retrieval system (IMS) | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz