Неділя, 05.04.2020, 11:36 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]
  Випуск 18 [15]


  Станько Ірина Ярославівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 18. - С. 46-54

  Станько Ірина Ярославівна
  здобувач кафедри теорії та права.
  Національна академія внутрішніх справ.

  Методологічні підходи дослідження співвідношення принципів і норм права у правових системах України та Європейського Союзу

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-18-46-54

  [ заватажити pdf (360.83 Kb) ]

  С. 46-54

  Анотація
  У науковій статті виокремлено та охарактеризовано ключові методологічні (дослідницькі) підходи дослідження взаємозв’язку та взаємодії принципів і норм права у правових системах України та Європейського Союзу. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку методології вітчизняного правознавства. Окреслено структуру методології конкретно наукового дослідження та місце в ній дослідницьких підходів. Розкрито гносеологічний потенціал ключових методологічних підходів осмислення співвідношення принципів і норм права у правових системах України та Європейського Союзу.

  Ключові слова: принципи права, норми права, співвідношення принципів і норм права, правова система України, правова система Європейського Союзу, методологія правознавства, методологічний підхід, principles of law, norms of law, correlation of principles and norms of law, legal system of Ukraine, legal system of the European Union, methodology of jurisprudence, methodological approach

  Список використаної літератури

  1. Хрідочкін А. В., Макушев П. В. Методологія сучасного правознавства : навч. посіб. Дніпро : Гельветика, 2017. - 368 с.
  2. Тихомиров О., Гусарєв С. Методологія порівняльних досліджень в Україні: філософсько-правовий аспект / О. Тихомиров., С. Гусарєв // Право України. - 2013. - № 9. - С. 117-137.
  3. Кельман М. С. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : 12.00.01. «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Кельман М.С. - Київ, 2013. - 35 с.
  4. Козюбра М. Принципи права: методологічні підходи до розуміння природи та класифікації в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій / М. Коцюбра // Право України. - 2017. - № 11. - С. 142-164.
  5. Козюбра М. І. Правознавство, наука, методологія: еволюція підходів до їхніх взаємозв’язків / М. І. Козюбра // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2018. Т. 1. - С. 3-8.
  6. Мала енциклопедія теорії держави та права / [С. Б. Бобровник та ін.]. - за ред. проф. Ю. Л. Бошицького. - Київ : Кондор-Видавництво, 2012.-368 с.
  7. Оборотов Ю. М., Горобець К. В. Методологія правового пізнання. Велика українська юридична енциклопедія / [Ю. М. Оборотов, К. В. Горобець]. - : у 20 т. Харків : Право, 2017. Т. 2 : Філософія права / Ред. кол. : С. І. Максимов (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. - 1128 с.
  8. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності) : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - [3-тє вид., перероб. і доп.]. - Київ : Знання, 2008. - 495 с.
  9. Методологія в праві : монографія / [І. Безклубий та ін.]; За заг. ред. І. Безклубого. - Київ : Грамота, 2017. - 658 с.
  10. Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії: Монографія / Оніщенко Н. М. - Київ : Інститут держави та права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. - 350 с.
  11. Рабінович П. Методологія вітчизняного загальнотеоретичного праводержавознавства: деякі сучасні тенденції / П. Рабінович // Право України. - 2014. - № 1. - С. 11-21.
  12. Тихомиров О. Д. Принципи права в компаративістському контексті / О. Д. Тихомиров // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. - 2012. - Вип. 3. - С. 52-57.
  13. Кривицький Ю. В. Праворозуміння як світоглядний і методологічний фундамент правової реформи / Ю. В. Кривицький // Право і суспільство. - 2017. - № 5. - Ч. 2. - С. 25-30.
  14. Гудима Д. А. Антропологічні дослідницькі (методологічні) підходи. Велика українська юридична енциклопедія / [Д. А. Гудима]. - : у 20 т. Харків : Право, 2017. Т. 2 : Філософія права / Ред. кол. : С. І. Максимов (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. - 1128 с.
  15. Дашковська Т. М. Співвідношення правових норм і юридичного процесу у деяких правових системах світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Т.М. Дашковська. - Одеса, 2016. - 19 с.
  16. Погребняк С. П. Принципи права: доктринальні питання / С. П. Погребняк // Право України. - 2013. - № 9. - С. 217-228.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Станько І. Я. Методологічні підходи дослідження співвідношення принципів і норм права у правових системах України та Європейського Союзу / І. Я. Станько // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 18. – С. 46-54.

  Harvard Referencing Style
  Stanko, I. 2019. Methodological approaches in research of the correlation between the principles and norms of law in legal systems of Ukraine and the European Union [Metodolohichni pidkhody doslidzhennia spivvidnoshennia pryntsypiv i norm prava u pravovykh systemakh Ukrainy ta Yevropeiskoho Soiuzu]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 18, s. 46-54.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (28.02.2020)
  Переглядів: 28 | Теги: методологічний підхід, correlation of principles and norms, норми права, принципи права, norms of law, методологія правознавства, principles of law, правова система Європейського Союзу, legal system of Ukraine, співвідношення принципів і норм пра, правова система України | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz