Monday, 23.05.2022, 11:33 | RSS | Вітаю Вас Guest
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 19 [18]
Випуск 20 [19]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Тихомирова Галина Євгенівна, Балджи Карина Василівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2020. – Вип. 19. - С. 1-131

  Тихомирова Галина Євгенівна
  кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та публічного адміністрування
  Маріупольський державний університет

  Tykhomyrova Galyna
  Candidate of Science of Law, Associate Professor of the Department of Law and Public Administration
  Mariupol State University

  g.tykhomyrova@mdu.in.ua

  Балджи Карина Василівна
  студентка кафедри права та публічного адміністрування
  Маріупольський державний університет

  Baldzhy Karyna
  Student of the Department of Law and Public Administration
  Mariupol State University

  karinabaldzhy1998@gmail.com

  Поняття «судова практика»: сутність, основні підходи до його визначення

  The concept of «judicial practice»: essence, main approaches to its definition

  DOI 10.34079/2226-3047-2020-10-19-73-80

  [ download pdf ]

  С. 73-80

  Анотація
  Статтю присвячено проблемі розуміння поняття «судова практика». Виявлено плюралізм поглядів з цього приводу та проаналізовано існуючі підходи до визначення вказаного поняття. Окреслено переваги та недоліки відповідних підходів, а також звернено увагу на неможливість розгляду поняття «судова практика» лише з одного боку в силу його багатосторонньої сутності.
  Досліджено співвідношення категорії «судова практика» із суміжними категоріями та наголошено на її самостійному значенні як поняття. Охарактеризовано ознаки судової практики та аспекти її сутності. Запропоновано авторське визначення «судової практики» та обґрунтовано його використання. Для національної правової системи підкреслено важливість категорії «практика ЄСПЛ», а тому розглянуто відповідне поняття крізь призму загального дослідження.

  The article is devoted to the problem of understanding the concept of «judicial practice». The pluralism of views on this issue is revealed and the existing approaches to the definition of this concept are analyzed. The advantages and disadvantages of the respective approaches are outlined, and attention is drawn to the impossibility of considering the concept of «case law» only on the one hand due to its multifaceted nature.
  The connection between judicial practice and judicial precedent is analyzed and the approach to the impossibility of identifying the relevant concepts is substantiated. Several directions of interpretation of the researched concept are established, where according to the first, the sign of the equation between judicial practice and judicial activity is put. According to the second – between case law and legal experience. It is pointed out that the third direction combines the elements of the first two, and also emphasizes the advantages of such a disseminating interpretation.
  The correlation of the category «judicial practice» with related categories is investigated and its independent meaning as a concept is emphasized. The features of judicial practice and aspects of its essence are described. The author's definition of «judicial practice» is offered and its use is substantiated. The importance of the category «ECtHR practice» is emphasized for the national legal system, and therefore the relevant concept is considered through the prism of general research.

  Ключові слова: комплексна категорія, правові положення, судова діяльність, судова практика, судовий прецедент, юридична практика, complex category, legal provisions, judicial activity, judicial practice, judicial precedent, legal practice

  Список використаної літератури

  1. Гусарєв, С. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності) : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – Київ : Знання, 2005. – 655 с.
  2. Малишев В. Б. Судова практика: поняття, ознаки, структура. Часопис Київського університету права. 2005. № 2. С. 22-27.
  3. Завгородній В. А. Інтерпретація поняття «юридична практика» у сучасній теорії права / В. А. Завгородній // Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. – Вип. 5. – С. 11-14.
  4. Завидняк В. І. Співвідношення понять «судовий прецедент» і «судова практика» / В. І. Завидняк // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип. 4-5. – С. 162-166.
  5. Слотвінська Н. Д. Судова практика та судовий прецедент в системі джерел права / Н. Д. Слотвінська // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід : матеріали першої наук.-практ. конф., м. Львів, 30 квіт. 2015 р. – Львів, 2015. – С. 126-129.
  6. Погребняк С. Вплив судової практики на юридичні акти в романо-германській правовій сім’ї / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 4(35). – С. 92-99.
  7. Теорія держави та права : навч. посіб. / за ред. А. В. Малько, Н. М. Матузов. – Москва: Юристъ, 1997. – 329 с.
  8. Слотвінська Н. Д. Концептуальні підходи до визначення поняття судової практики як джерела права / Н. Д. Слотвінська // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 5. – С. 22-25.
  9. Матвєєва Л. Г. Правотворча функція судової влади в Україні: аналіз концептуальних підходів / Л. Г. Матвєєва // Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку : матеріали XXV Міжнар. істор.-прав. конф., 16-18 вересня 2011 р., м. Саки. – Київ; Сімферополь : СМД, 2011. – Ч. 1. – 182-188.
  10. Савченко К. Ю. Судова практика як елемент правової системи України : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Катерина Юнірівна Савченко; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2019. – 223 с.
  11. Мазур М. В. Судова практика як джерело права: проблема визначення поняття / М. В. Мазур // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 493-497.
  12. Братусь С. Н. Понятие, содержание и формы судебной практики / С. Н. Братусь, А. Б. Венгеров / Судебная практика в советской правовой системе / под ред. С. Н. Братуся. – Москва : Юрид. лит,. 1975. – С. 8-74.
  13. Дашковська Т. М. Поняття та значення судової практики / Т. М. Дашковська // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 2. – С. 12-14.
  14. Вишновецька С. В. Судова практика та її роль у розвитку трудового законодавства України / С. В. Вишновецька, Т. Б. Іваницька // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 7. – С. 87-91.
  15. Росік Т. В. Роль судової практики в сучасній правотворчості: теоретико-прикладні аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Тетяна Володимирівна Росік; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 238 с.

  References

  1. Husariev, S. D. Yurydychna deontolohiia (Osnovy yurydychnoi diialnosti) : navch. posib. / S. D. Husariev, O.D. Tykhomyrov. – Kyiv : Znannia, 2005. – 655 s.
  2. Malyshev V. B. Sudova praktyka: poniattia, oznaky, struktura. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2005. № 2. S. 22–27.
  3. Zavhorodnii V. A. Interpretatsiia poniattia «iurydychna praktyka» u suchasnii teorii prava / V. A. Zavhorodnii // Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. – 2017. – Vyp. 5. – S. 11–14.
  4. Zavydniak V. I. Spivvidnoshennia poniat «sudovyi pretsedent» i «sudova praktyka» / V. I. Zavydniak // Mizhnarodnyi yurydychnyi visnyk: aktualni problemy suchasnosti (teoriia ta praktyka). – 2017. – Vyp. 4-5. – S. 162–166.
  5. Slotvinska N. D. Sudova praktyka ta sudovyi pretsedent v systemi dzherel prava / N. D. Slotvinska // Teoriia i praktyka konstytutsionalizmu: ukrainskyi ta zarubizhnyi dosvid : materialy pershoi nauk.-prakt. konf., m. Lviv, 30 kvit. 2015 r. – Lviv, 2015. – S. 126–129.
  6. Pohrebniak S. Vplyv sudovoi praktyky na yurydychni akty v romano-hermanskii pravovii simi / S. Pohrebniak // Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. – 2003. – № 4(35). – S. 92–99.
  7. Teorіya derzhavi ta prava : navch. posіb. / za red. A. V. Malko, N. M. Matuzov. – Moskva: Yurist, 1997. – 329 s.
  8. Slotvinska N. D. Kontseptualni pidkhody do vyznachennia poniattia sudovoi praktyky yak dzherela prava / N. D. Slotvinska // Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. – 2017. – № 5. – S. 22–25.
  9. Matvieieva L. H. Pravotvorcha funktsiia sudovoi vlady v Ukraini: analiz kontseptualnykh pidkhodiv / L. H. Matvieieva // Sudova vlada v Ukraini i sviti: istoriia, suchasnist, perspektyvy rozvytku : materialy XXV Mizhnar. istor.-prav. konf., 16-18 veresnia 2011 r., m. Saky. – Kyiv; Simferopol : SMD, 2011. – Ch. 1. – 182–188.
  10. Savchenko K. Yu. Sudova praktyka yak element pravovoi systemy Ukrainy : dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 / Kateryna Yunirivna Savchenko; In-t zakonodavstva Verkhov. Rady Ukrainy. – Kyiv, 2019. – 223 s.
  11. Mazur M. V. Sudova praktyka yak dzherelo prava: problema vyznachennia poniattia / M. V. Mazur // Forum prava. – 2011. – № 3. – S. 493–497.
  12. Bratus S. N. Ponyatie, soderzhanie i formy sudebnoy praktiki / S. N. Bratus, A. B. Vengerov / Sudebnaya praktika v sovetskoy pravovoy sisteme / pod red. S. N. Bratusya. – Moskva : Yurid. lit,. 1975. – S. 8–74.
  13. Dashkovska T. M. Poniattia ta znachennia sudovoi praktyky / T. M. Dashkovska // Porivnialno-analitychne pravo. – 2015. – № 2. – S. 12–14.
  14. Vyshnovetska S. V. Sudova praktyka ta yii rol u rozvytku trudovoho zakonodavstva Ukrainy / S. V. Vyshnovetska, T. B. Ivanytska // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2018. – № 7. – S. 87–91.
  15. Rosik T. V. Rol sudovoi praktyky v suchasnii pravotvorchosti: teoretyko-prykladni aspekty : dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 / Tetiana Volodymyrivna Rosik; Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. – Kyiv, 2016. – 238 s.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Тихомирова Г. Є. Поняття «судова практика»: сутність, основні підходи до його визначення / Г. Є. Тихомирова, К. В. Балджи // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2020. – Вип. 19. – С. 73-80.

  Harvard Referencing Style
  Tykhomyrova, G. and Baldzhy, K., 2020. Poniattia «sudova praktyka»: sutnist, osnovni pidkhody do yoho vyznachennia [The concept of «judicial practice»: essence, main approaches to its definition]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 19, pp. 73-80.

  Категорія: Випуск 19 | Додав: Marina (22.01.2021)
  Переглядів: 136 | Теги: судова діяльність, legal practice, судова практика, judicial practice, правові положення, judicial precedent, комплексна категорія, complex category, judicial activity, судовий прецедент, юридична практика, legal provisions | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2022

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Hosted by uCoz