Неділя, 05.04.2020, 11:14 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук
  Категорії розділу
  Випуск 17 [14]
  Випуск 18 [15]


  Попов Анатолій Андрійович, Шевченко Едін Лутвович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2019. – Вип. 18. - С. 40-46

  Попов Анатолій Андрійович
  кандидат юридичних наук, доцент кафедри права.
  Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

  Шевченко Едін Лутвович
  Студент.
  Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

  Зовнішня трудова міграція і українське право: вимоги і сьогодення

  DOI 10.34079/2226-3047-2019-9-18-40-46

  [ заватажити pdf (352.08 Kb) ]

  С. 40-46

  Анотація
  У статті зроблено аналіз співвідношення правового регулювання трудової міграції з України з потребами українських національних інтересів. Звернуто увагу на те, що положення двосторонніх міжнародних угод України з іншими країнами в сфері взаємного працевлаштування не відповідають вимогам сучасності, а також не враховують позитивний досвід іноземних країн.
  Висунута пропозиція про необхідність забезпечення прав українських трудових мігрантів за кордоном нормами не тільки трудового права, а й цивільного і фінансового, а також розширення кількості і змісту відповідних міжнародних угод України з іншими країнами.

  Ключові слова: зовнішня трудова міграція, легальна міграція, нелегальна міграція, підхід спільного розвитку, репатріація навиків та знань, external labour migration, legal migration, illegal migration, approach of general development, repatriation of skills and knowledge

  Список використаної літератури

  1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
  2. Угода між Україною та Португальською Республікою про тимчасову міграцію громадян України для роботи в Португальській Республіці від 13 лютого 2003 року – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/620_006
  3. Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 року – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067
  4. Про зовнішню трудову міграцію: Закон України від 5 листопада 2015 року № 761-VIII–[Електронний ресурс].–Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/761-19.
  5. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 року – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12.
  6. Про затвердження плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 482-р // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80?lang=en.
  7. Бабакова О. Робота за безвізом та інші несподіванки: як Польща змінює ринок праці для українців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/06/30/7067876/
  8. Бізнес наполягає на гармонізації законодавства щодо працевлаштування іноземців. – Укрінформ: Мультимедійна платформа іномовлення України.- 12 листопада 2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2517828-biznes-napolagae-na-garmonizacii-zakonodavstva-sodo-pracevlastuvanna-inozemciv.html
  9. Денисова Г. О. Генезис формування в Україні адміністративно-правового регулювання посередництва у працевлаштуванні за кордоном [Текст] / Г. О. Денисова // Митна справа. – 2013. – № 3. – С. 93-107.
  10. Денисова Г. О. Формування поняття механізму адміністративно-правового регулювання посередництва у працевлаштуванні за кордоном / Г.О. Денисова // Форум права. – № 2. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nbu.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_2_12.pdf
  11. Журба О.В. Поняття та сутність праці за кордоном та сучасної української трудової міграції/ О.В. Журба // Форум права. – 2008. – № 1. – С.130-133 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08govutm.pdf
  12. Малиновська О. А. Україна – Польща: до питання сучасних міграцій українців до Польщі [Електронний ресурс] / О. А. Малиновська // Стратегічні пріоритети. – 2018. – № 3/4. – С. 65–72.
  13. Москаль Г. Напрями вдосконалення міжнародного співробітництва України у сфері регулювання міграційних процесів / Г. Москаль // Віче. – 2012. – № 20. – С. 16–19.; Moskal H. Napriamy vdoskonalennia mizhnarodnoho spivrobitnytstva Ukrainy u sferi rehuliuvannia mihratsiinykh protsesiv / H. Moskal // Viche. – 2012. – № 20. – S. 16–19. 14. Пенсії громадянам, що за кордоном. – Офіціний сайт Міністерства соціальної політики України. – Назва з екрану. – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/content/pensii-gromadyanam.html
  15. Пирожков С., Малиновская Е., Хомра А. Внешние трудовые миграции в Украине: социально-экономический аспект: Монография ( Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный институт проблем международной безопасности). – К.: НИПМБ, 2003 – 134 с.
  16. Поліщук О. В. Білатеральне міжнародне-правове регулювання сфери міжнародної трудової міграції / О. В. Поліщук // Зовнішня торгівля: економіка фінанси, право. – 2010. – № 1. – С. 85–89.
  17. Попов А.А. Международное частное право: [Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб.] / А.А. Попов. – Х.: Каравелла, 2000. – 244 с.
  18. Тарасенко К. Особливості міграційних процесів між Україною та країнами ЄС / К. Тарасенко // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 14-ої регіон. наук.- практ. конф. 18 трав. 2017 р., м. Дніпро / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2017. – с.142-143.
  19. Холод В. Аналіз міграційної політики як складової частини національної безпеки України. URL: http://bibl.kma.mk.ua/pdf/pidruchnuku/21/28.pdf
  20. Чаленко A. Панщина: украинские заробитчане в Польше [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://laborunion.org.ua/blog/2017/04/20/panshhyna-ukraynskye-zarobytchane-v-polshe/
  21. Чугуєвська М. Проблемні аспекти правового регулювання працевлаштування громадян України за кордоном / М. Чугуєвська // Віче. – 2012. – № 24. – С. 22-25. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=viche_2012_24_10
  22. Poland: Government concerned about precarious work contracts for foreigners [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/poland-government-concerned-about-precariouswork-contracts-for-foreigners
  23. Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Попов А. А. Зовнішня трудова міграція і українське право: вимоги і сьогодення / А. А. Попов, Е. Л. Шевченко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2019. – Вип. 18. – С. 40-46.

  Harvard Referencing Style
  Popov, A. and Shevchenko E. 2019. External labour migration and ukrainian law: requirements and present time [Zovnishnia trudova mihratsiia i ukrainske pravo: vymohy i sohodennia]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 18, s. 40-46.

  Категорія: Випуск 18 | Додав: Marina (28.02.2020)
  Переглядів: 26 | Теги: підхід спільного розвитку, repatriation of skills and knowledg, легальна міграція, нелегальна міграція, legal migration, approach of general development, illegal migration, зовнішня трудова міграція, external labour migration, репатріація навиків та знань | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Хостинг від uCoz