Monday, 23.05.2022, 09:24 | RSS | Вітаю Вас Guest
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Право
Bulletin of Mariupol State University. Series: Law
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 19 [18]
Випуск 20 [19]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Попов Анатолій Андрійович, Туз Юлія Олександрівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – 2020. – Вип. 19. - С. 1-131

  Попов Анатолій Андрійович
  кандидат юридичних наук, доцент кафедри права
  Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

  Popov Anatoliy
  Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Law Department
  Lutsk Institute of Human Development at the University of Ukraine

  Popov_anatolii@ukr.net

  Туз Юлія Олександрівна
  асистент кафедри права
  Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

  Tuz Yuliya
  Assistant of the Department of law
  Lutsk Institute of Human Development of the University of Ukraine

  tuz.yulia@ukr.net

  Зовнішня трудова міграція: недоліки українського правового регулювання

  External labour migration: lacks of Ukrainian legal adjusting

  DOI 10.34079/2226-3047-2020-10-19-28-34

  [ download pdf ]

  С. 28-34

  Анотація
  У статті зроблено аналіз співвідношення правового регулювання трудової міграції з України з потребами українських національних інтересів. Звернуто увагу на те, що положення двосторонніх міжнародних угод України з іншими країнами в сфері взаємного працевлаштування не відповідають вимогам сучасності, а також не враховують позитивний досвід іноземних країн.
  Висунута пропозиція про необхідність розширення кількості і змісту відповідних міжнародних угод України з іншими країнами і суттєвої зміни українського законодавства.

  The article investigates the state of the legal adjusting of external labour migration from Ukraine to foreign countries.
  Authors criticize the one-sided orientation of the Ukrainian legislation, as unjustified administrative and such that does not take into account existent realities such as politics of Poland and other recipients of foreign workers.
  It is not reasonable position that the Ukrainian legal doctrine approach is existing, in obedience to that for the decision of problems of this migration correct organization and clear legislative adjusting of activity of subjects of business, that engage in mediation in employment abroad, are needed.
  That it is really needed, so it to change a volume and maintenance of the legal adjusting of labour of citizens of Ukraine abroad in intergovernmental agreements in that one of parties there is Ukraine, and other - accepting the Ukrainian workers country.
  Quite another business, international agreements other, than Ukraine, countries in the sphere of labour migration. It is today possible to give an example of the successful bilateral adjusting of international labour migratory processes in some from the basic states-importers of labour force.

  Ключові слова: зовнішня трудова міграція; легальна міграція; нелегальна міграція; підхід спільного розвитку; репатріація навиків та знань, external labour migration; legal migration; illegal migration; approach of general development; repatriation of skills and knowledge

  Список використаної літератури

  1. Про зайнятість населення [Електронний ресурс] : Закон України від 01 березня 1991 р. № 803-XII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803-12.
  2. Про зовнішню трудову міграцію [Електронний ресурс] : Закон України від 5 листопада 2015 року № 761-VIII –– Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/761-19.
  3. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 січня 1994 року № 3857-XII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12.
  4. Про затвердження плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 602-р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80?lang
  5. Бабакова О. Робота за безвізом та інші несподіванки: як Польща змінює ринок праці для українців [Електронний ресурс] / О. Бабакова // Європейська правда. – 2017. – 30 червня. – Режим доступу : http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/06/30/7067876/
  6. Бізнес наполягає на гармонізації законодавства щодо працевлаштування іноземців [Електронний ресурс] // Укрінформ: Мультимедійна платформа іномовлення України.- 2019. - 12 листопада. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2517828-biznes-napolagae-na-garmonizacii-zakonodavstva-sodo-pracevlastuvanna-inozemciv.html
  7. Малиновська О. А. Україна – Польща: до питання сучасних міграцій українців до Польщі [Електронний ресурс] / О. А. Малиновська // Стратегічні пріоритети. – 2018. – № 3-4. – С. 65-72.
  8. Москаль Г. Напрями вдосконалення міжнародного співробітництва України у сфері регулювання міграційних процесів / Г. Москаль // Віче. – 2012. – № 20. – С. 16-19.
  9. Пирожков С. Внешние трудовые миграции в Украине: социально-экономический аспект / С. Пирожков, Е. Малиновская, А. Хомра. – Киев .: НИПМБ, 2003 – 134 с.
  10. Поліщук О. В. Білатеральне міжнародне-правове регулювання сфери міжнародної трудової міграції / О. В. Поліщук // Зовнішня торгівля: економіка фінанси, право. – 2010. – № 1. – С. 85-89.
  11. Попов А. А. Международное частное право : учеб. пособие / А. А.Попов. - 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Каравелла, 2000. – 244 c.
  12. Прихід В. Чи зможуть українських заробітчан "закрити" вдома? [Електронний ресурс] / В. Прихід // Deutsche Welle. – 2020. – 30 квітня. – Режим доступу : https://p.dw.com/p/3bcE8
  13. Руденко С. Коментар: Україна штучно намагається стримати трудову міграцію [Електронний ресурс] / C. Руденко // Deutsche Welle. –2020. – 1 травня. – Режим доступу : https://p.dw.com/p/3be9D
  14. Холод В. Аналіз міграційної політики як складової частини національної безпеки України [Електронний ресурс] / В. Холод // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ, 2004. – Вип. 5. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/pidruchnuku/21/28.pdf
  15. Чаленко A. Панщина: украинские заробитчане в Польше [Електронний ресурс] / A. Чаленко // Профспілка "Трудова Солідарність". 2017. – 20 апреля. – Режим доступу : http://laborunion.org.ua/blog/2017/04/20/panshhyna-ukraynskye-zarobytchane-v-polshe/
  16. Poland: Government concerned about precarious work contracts for foreigners [Electronic resource] // European web site on integration. – 2017. – 22 February. – Mode of access : https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/poland-government-concerned-about-precariouswork-contracts-for-foreigners
  17. Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) [Electronic resource] // System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (STOR). – Mode of access : http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka

  References

  1. Pro zainiatist naselennia [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy № 803-XII vid 01 bereznia 1991 r. - Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803-12.
  2. Pro zovnishniu trudovu mihratsiiu [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy vid 5 lystopada 2015 roku № 761-VIII –– Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/761-19.
  3. Pro poriadok vyizdu z Ukrainy i vizdu v Ukrainu hromadian Ukrainy [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy vid 21 sichnia 1994 roku № 3857-XII. - Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12.
  4. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv na 2018-2021 roky shchodo realizatsii Stratehii derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy na period do 2025 roku [Elektronnyi resurs] : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 serpnia 2018 r. № 602-r. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80?lang.
  5. Babakova O. Robota za bezvizom ta inshi nespodivanky: yak Polshcha zminiuie rynok pratsi dlia ukraintsiv [Elektronnyi resurs] / O. Babakova // Yevropeiska pravda. – 2017. – 30 chervnia. – Rezhym dostupu : http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/06/30/7067876/.
  6. Biznes napoliahaie na harmonizatsii zakonodavstva shchodo pratsevlashtuvannia inozemtsiv [Elektronnyi resurs] // Ukrinform: Multymediina platforma inomovlennia Ukrainy. – 2019. – 12 lystopada. – Rezhym dostupu : https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2517828-biznes-napolagae-na-garmonizacii-zakonodavstva-sodo-pracevlastuvanna-inozemciv.html.
  7. Malynovska O. A. Ukraina – Polshcha: do pytannia suchasnykh mihratsii ukraintsiv do Polshchi [Elektronnyi resurs] / O. A. Malynovska // Stratehichni priorytety. – 2018. – № 3-4. – S. 65-72.
  8. Moskal H. Napriamy vdoskonalennia mizhnarodnoho spivrobitnytstva Ukrainy u sferi rehuliuvannia mihratsiinykh protsesiv / H. Moskal // Viche. - 2012. - № 20. - S. 16-19.
  9. Pirozhkov S. Vneshnie trudovye migratsii v Ukraine: sotsialno-ekonomicheskiy aspekt / S. Pirozhkov, Ye. Malinovskaya, A. Khomra. – Kiev .: NIPMB, 2003 – 134 s.
  10. Polishchuk O. V. Bilateralne mizhnarodne-pravove rehuliuvannia sfery mizhnarodnoi trudovoi mihratsii / O. V. Polishchuk // Zovnishnia torhivlia: ekonomika finansy, pravo. – 2010. – № 1. – S. 85-89.
  11. Popov A. A. Mezhdunarodnoe chastnoe pravo : ucheb. posobie / A. A.Popov. - 2-e izd., dop. i pererab. – Kharkov : Karavella, 2000. - 244 c.
  12. Prykhid V. Chy zmozhut ukrainskykh zarobitchan "zakryty" vdoma? [Elektronnyi resurs] / V. Prykhid // Deutsche Welle. - 2020. - 30 kvitnia. – Rezhym dostupu : https://p.dw.com/p/3bcE8
  13. Rudenko S. Komentar: Ukraina shtuchno namahaietsia strymaty trudovu mihratsiiu [Elektronnyi resurs] / C. Rudenko // Deutsche Welle. –2020. – 1 travnia. - Rezhym dostupu : https://p.dw.com/p/3be9D
  14. Kholod V. Analiz mihratsiinoi polityky yak skladovoi chastyny natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Elektronnyi resurs] / V. Kholod // Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei. – Kyiv, 2004. – Vyp. 5. – Rezhym dostupu : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/pidruchnuku/21/28.pdf
  15. Chalenko A. Panshchyna: ukraynskye zarobytchane v Polshe [Elektronnyi resurs] / A. Chalenko // Profspilka "Trudova Solidarnist". 2017. – 20 aprelia. – Rezhym dostupu : http://laborunion.org.ua/blog/2017/04/20/panshhyna-ukraynskye-zarobytchane-v-polshe/
  16. Poland: Government concerned about precarious work contracts for foreigners [Electronic resource] // European web site on integration. – 2017. – 22 February. – Mode of access : https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/poland-government-concerned-about-precariouswork-contracts-for-foreigners
  17. Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) [Electronic resource] // System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (STOR). – Mode of access : http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Попов А. А. Зовнішня трудова міграція: недоліки українського правового регулювання / А. А. Попов, О. Ю. Туз // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2020. – Вип. 19. – С. 28-34.

  Harvard Referencing Style
  Popov, A., and Tuz, Y., 2020. Zovnishnia trudova mihratsiia: nedoliky ukrainskoho pravovoho rehuliuvannia [External labour migration: lacks of Ukrainian legal adjusting]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Pravo, 19, pp. 28-34.

  Категорія: Випуск 19 | Додав: Marina (26.01.2021)
  Переглядів: 151 | Теги: зовнішня трудова міграція легальна , external labour migration legal mig | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2022

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Hosted by uCoz